"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Свободни места по паралелки за учебната 2022-2023 година

Клас/ паралелка

Профил/Общообразователна

Брой

свободни места

V a

Общообразователна

7

VII a

Общообразователна

2

XI a

„Софтуерни и хардуерни науки“

1

XI б

„Математически“

4

XII б

„Математически“

1

XII в

„Природни науки“

1

 

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ  ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В V КЛАС

УЧЕНИЦИТЕ, СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ НА ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Положили са НВО по математика през учебната 2021 - 2022 година и са участвали в поне две състезания по математика от календара на МОН или в Областен кръг на национална олимпиада по математика и поне едно състезание по математика от календара на МОН;
  2. Положили са НВО по математика през учебната 2021 - 2022 година и са участвали в Областен кръг на национална олимпиада по математика или в поне едно състезание по математика от календара на МОН;
  3. Положили са НВО по математика през учебната 2021- 2022 година  и резултатът от НВО  по математика и средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците е по-голям или равен на минималния бал на класираните за прием ученици.
Този сайт използва бисквитки.