"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Национален ученически конкурс “По пътя на Бедреддин”

І. Общи положения:
Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка е посветен на похода „По пътя на Бедреддин”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на МОН и съдействието на РИО на МОН в страната.

Теми:
1. Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./
2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

За участниците в раздел "Рисунки", темата е: "Светът е за всички"

Основни цели:
1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.
2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.
3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори.
4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.

Видове ученически разработки:

1. Мултимедийни проекти.
2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.
3. Рисунки.

Участници:
Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.
Условия за участие:
В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи;
- I – VII клас;
- VIII - XII клас.


СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
І. Мултимедийни проекти
Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.
 При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици;
 Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.
 Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;
 Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител;
 Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
 Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
 Проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайд шоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
 Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.
Критерии за оценяване:
 осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
 умение за излагане на фактите;
 елементи на изследователска дейност;
 оригиналност и творчески подход към темата;
 използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 езикова и стилистична култура;
 естетическо изпълнение;
ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.
 Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail, както и три имена, телефон и e-mail на учител-ръководител;
Критерии за оценяване:
 ясно и точно формулирана теза;
 удачно подбрани аргументи;
 личностна позиция;
 оригиналност и творчески подход към темата;
 разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове,
 езикова и стилистична култура;
ІІІ. Стихотворение.
Учениците могат да участват с повече от една творба.
ІV. Рисунка
Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки, като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
- лично и фамилно име на автора, точен адрес;
- клас и училище;
- триимена на учител-ръководител, телефон за контакт и електронен адрес

Етапи и оценяване:

I. Етап: учениците от съответните степени на образование: 1 група от І до VII клас и втора група от VIII до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 25.12.2017 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org

II. Етап: комисия в състав: председател: д-р Анатолий Кънев, членове: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Христина Маркова, д-р Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: І – VII клас и втора група – VIII – XII клас, в срок до 31.01.2017 г.

Награди:
Материални награди на стойност:
Първа награда – 70 лв; Втора награда – 40 лв; Трета награда – 20 лв; Поощрителни награди.
Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.
Наградите ще се обявят в началото на втория учебен срок.
Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.
Уведомяване:
 Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.
 Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители. Необходимо е да имаме точен адрес и три имена на лицето, което ще получи записа, както и телефон за обратна връзка.

КПД “Родно Лудогорие” Д-р Анатолий Кънев
София 1303 /Председател на КПД „Родно Лудогорие“/
ул. “Осогово” 60
02/929 61 01
www.ludogorie.org